Opublikowany w Uncategorized

Struktury leksykalne i gramatyczne, czyli co każdy uczeń powinien umieć po klasie 6.

students-reading-books

 

Podany poniżej zestaw grup leksykalnych dotyczy uczniów po klasie VI
• kolory;
• zwierzęta domowe, dzikie, egzotyczne;
• zabawki;
• przybory szkolne;
• przedmioty szkolne;
• rzeczy osobiste;
• wyposażenie klasy;
• pomieszczenia w domu;
• typy domów;
• ekologia (ekologiczne budowanie, ochrona
środowiska);
• sprzęty domowe;
• materiały, z jakich wykonane są przedmioty;
• komputer i jego osprzęt;
• umiejętności umysłowe i ruchowe;
• stany emocjonalne i uczucia;
• zainteresowania;
• muzyka;
• programy telewizyjne;
• codzienne czynności;
• dyscypliny sportowe;
• miejsca, w których uprawia się sport;
• zdrowie (pospolite choroby; wizyta u lekarza);
• przyjęcie urodzinowe i inne uroczystości i święta;
• dni tygodnia;
• miesiące;
• pory roku;
• pogoda;
• budynki użyteczności publicznej;
• miejsca w mieście;
• budynki i krajobraz;
• zawody;
• środki transportu;
państwa i narodowości;
• kosmos;
• świat magii i fantazji;
• przysłowia;

images

Podany poniżej zestaw struktur i kategorii gramatycznych obejmuje materiał od etapu wprowadzającego do VI klasy.

• zdania twierdzące, przeczące i pytania z czasownikiem
to be
• zdania twierdzące, przeczące i pytania z czasownikiem
to have/have got
• zdania oznajmujące, przeczące i pytania
z czasownikiem modalnym can
• zdania przydawkowe nieograniczające z użyciem
who, which, where: I like people who are friendly.
• konstrukcja there is/there are
• zdania z podmiotem pozornym It’s cold. What time is
it?
• pytania szczegółowe
• propozycje i zaproszenia Let’s … Would you like to …?
What about…?
• rady i sugestie You should be more patient. If I were
you, I would wait.
• określenia ilości some/any/much/many/a lot of
• by + środki transportu by car • too/not enough występujące z rzeczownikami
policzalnymi i niepoliczalnymi We’ve got too much
sugar, too many eggs and not enough apples.
• too/not enough występujące z przymiotnikami/
przysłówkami The book is not interesting enough/too
boring for me to read. You woke up too late/not early
enough to catch the train.
• used to stosowane do omawiania faktów, które miały
miejsce w przeszłości, ale nie istnieją obecnie Didn’t
there use to be a cafe here? She didn’t use to wear
glasses.
• zwroty porównawcze the same as, as … as, different
from, both, than służące do porównywania
właściwości i cech przedmiotów, osób i wydarzeń
This isn’t the same as an ordinary lesson. The stones
are different from the others. Both circles are ancient.
It’s less famous than Stonehenge.
• kategorie gramatyczne:
– rzeczownik nazwy własne i pospolite Jane, house
liczba pojedyncza i mnoga girl-girls, box-boxes,
woman-women
forma dzierżawcza Jane’s
rzeczowniki policzalne apples, books
rzeczowniki niepoliczalne sugar, water
– przedimek
nieokreślony a/an
określony the
przedimek zerowy
– zaimek osobowy
forma podmiotu I
forma dopełnienia me
– zaimek wskazujący
liczba pojedyncza this, that
liczba mnoga these, those
– zaimek dzierżawczy
występujący po rzeczowniku my
występujący samodzielnie mine
– zaimki pytające używane przy tworzeniu pytań who, what, where, how, whose
różnica who’s/whose: Who’s this? It’s Fred. Whose
football is this? It’s Fred’s.
– przymiotnik ,określenie koloru red, kształtu round, wielkości big,
stanu cold
stopniowanie przymiotników
– krótkich long, longer, the longest,
– długich difficult, more difficult, the most difficult,
– nieregularnych good, better, the best
z przyimkami good at, crazy about, bored with
z czasownikami wyrażającymi odczucia feel, look,
smell, sound + adjective (nice, horrible)
– liczebniki
główne
porządkowe
– przyimek

miejsca on, in, under, opposite, in front of
czasu before, after, on, in
kierunku to, from
– czasownik
to be
to have/have got
be able to dla wyrażenia umiejętności we
wszystkich czasach Will robot dogs be able to
bark?
modalny can
– wyrażający umiejętności i możliwości w
teraźniejszości I can jump. We can find it here.
– wyrażający pozwolenie Can I have an ice cream,
Dad? Yes, you can.
modalny could
– wyrażający umiejętności i możliwości
w przeszłości He could ski when he was five.
modalny must
– wyrażający obowiązek You must brush your
teeth.
– wyrażający zakaz You mustn’t cross the street at
a red light.
modalny should
– wyrażający powinność You should do your
homework.
modalny would
– wyrażający chęci i plany Would you like to be
a politician? I would like to be a reporter.
– wyrażający preferencje I would rather be
a footballer. I would prefer to be a manager.
modalny may
– wyrażający plany, co do których brak pewności
I may/might do A levels.
– wyrażający przyzwolenie You may open the
window.
leksykalny read
going to dla wyrażenia przyszłości We’re going to
buy a bicycle.
have to wyrażający konieczność You have to be more
careful.
make (sb do sth) wyrażający przymus Billy’s father
makes him learn boxing. let (sb do sth) wyrażający przyzwolenie His mum lets
him have dancing lessons.
allow (sb to do sth) wyrażający przyzwolenie Dad allows
them to use the garage.
czas teraźniejszy prosty Present Simple:
– wyrażający czynności wykonywane zwyczajowo I get
up at seven o’clock.
– wyrażający upodobania I like English. I like swimming.
I love diving. I hate spiders.
– wyrażający pragnienia I want to be a pilot.
– pytania i krótkie odpowiedzi Do you go? Yes, I do./No,
I don’t.
czas teraźniejszy ciągły Present Continuous:
– pytania i krótkie odpowiedzi Are you reading? Yes,
I am./No, I’m not.
– wyrażający czynność odbywającą się w chwili, gdy
jest o niej mowa I’m wearing a white T-shirt now.
– wyrażający przyszłość What are you doing on
Saturday? We’re playing football.
czas przeszły prosty Past Simple:
– czasownik to be
– czasowniki regularne We visited Africa last year.
– czasowniki nieregularne I saw him yesterday.
czas przeszły ciągły Past Continuous:
– dla wyrażenia czynności trwającej jakiś czas We
were watching TV yesterday.
– zastosowanie while, when jeżeli podczas trwania
jednej czynności miało miejsce jakieś wydarzenie,
lub czynność została przerwana I was leaving the
baker’s shop when someone ran out of the jeweller’s.
– zastosowanie while jeżeli podczas trwania
czynności równolegle trwała inna czynność While
you were working this morning, I was shopping.
czas Present Perfect Simple:
– określniki czasu ever, never, already, just, yet
– z użyciem for/since: I haven’t been here since 3.30/for
half an hour.
czas Future Simple:
– wyrażający przewidywanie przyszłości He’ll catch a
fish.
– wyrażający propozycje, obietnice i decyzje
We won’t be long. I’ll help you.
zdania warunkowe Conditionals:
– typu zerowego Zero Conditional używane
w sytuacjach, gdy jedno wydarzenie warunkuje
drugie If we are late, our mum gets very angry.
– typu pierwszego First Conditional używane do
opisania prawdopodobnych wydarzeń w przyszłości
oraz ich skutków
Will the ice cream melt if I don’t put it in the freezer?
– typu drugiego Second Conditional używane do
opisania wydarzeń nierealnych lub mało
prawdopodobnych i ich skutków If I won some
money, I would spend it. lub gdy dopuszczamy
możliwość wydarzenia If I had time, I might go to
the cinema.
tryb rozkazujący Sit down! Don’t jump! strona bierna Passive Voice:
– używana, gdy mówiącego bardziej interesuje sama
czynność niż osoba, która ją wykonuje Paper is
recycled in many countries. The London Eye was
opened in 1999.
mowa zależna Reported Speech in the Present:
– używana, jeżeli chcemy przekazać komuś, co mówi
inna osoba Jack says (that) he is watching TV.
przysłówek
– określający sposób wykonywania prostych czynności
run fast, arrive early, sing well
– wyrażający stopień very much, a lot
– wyrażający częstotliwość
– występujący w zdaniu między podmiotem
a orzeczeniem always, never, often, sometimes
– występujący na początku lub na końcu zdania now,
yesterday, last summer, next year
• liczby 1–100

Reklamy