Opublikowany w Uncategorized

Present Continuous – lesson 3

Czas Present Continuous (lub też Present Progressive Tense) jest obok czasu Present Simple jednym z najprostszych i najcześciej stosowanych w języku angielskim czasów. Ze względu na prostą konstrukcję jest on jednym z pierwszych czasów poznawanych przez początkujących. Poniżej znajdziesz wszystkie potrzebne informacje związane z tym czasem, takie jak jego budowa i zasady stosowania, reguły dotyczące dodawania końcówki -ing do czasownika oraz nieliczne wyjątki i uwagi dotyczące użycia pewnych czasowników w czasie Present Continuous.

 

Zdania twierdzące

Am/Are/Is + Czasownik + -ing

Zdania twierdzące w czasie Present Continuous tworzymy poprzez dodanie do czasownika końcówki -ingoraz umieszczenie przed czasownikiem głównym czasownika posiłkowego ‚to be’ odmienionego odpowiednio przez osoby (czasownik ‚to be’może zatem przyjąć jedną z trzech form: am, are, is). Dla przykładu:

  • I am shopping right now. = I’m shopping right now [Ja teraz kupuje]
  • They are laughing = They’re laughing [Oni się śmieją]
  • Susan is eating her breakfast = Susan’s eating her breakfast [Susan je śniadanie]
  • They are just buying 2 highest class digital camcoders =They’re just buying 2 highest class digital camcoders [Oni właśnie kupują dwie najwyższej klasy kamery ]

Uwaga: Zwróć uwagę na to, że w czasie Present Continuous czasownik posiłkowy ‚to be’ nie pełni funkcji znaczeniowej a jedynie funkcje gramatyczną. Zatem np. zdanie He is working hard nie będzie oznaczać [On jest ciężko pracujący], lecz po prostu [On ciężko pracuje]. Czasownik ‚is’ w tym zdaniu nie oznacza czynności, lecz służy tylko do zasygnalizowania, że zdanie jest w czasie Present Continuous.

Uwaga: Czasownik ‚to be’ w języku angielskim bardzo często ulega skróceniu i występuje w następujących formach:

Formy skrócone ‚to be’
I am = I’m
You are = You’re
He is = He’s
She is = She’s
It is = it’s
We are = we’re
You are = you’re
They are = they’re

 

Jak łatwo zauważyć następuje tu po prostu odcięcie pierwszej samogłoski czasownika ‚to be’ i dołączenie go do poprzedzającego czasownik wyrazu – oddzielając go od niego znakiem apostrofu. Zamiast zaimka osobowego możemy użyć dowolnego innego rzeczownika.
Dla przykładu: John’s working in his orfice [John pracuje w swoim biurze].

Tworzenie zdań twierdzących w czasie Present Continuous podsumowuje poniższa tabela:

Present Continuous – twierdzenia
I
You
He
She
It

We
You
They

am
are
is
is
Is

are
are
are

watching
watching
watching
watching
watching

watching
watching
watching

a movie.
a movie.
a movie.
a movie.
a movie.

a movie.
a movie.
a movie.

Pytania

Am/Is/Are + podmiot zdania + czasownik + -ing

Pytania w czasie Present Continuous tworzymy za pomocą tzw. inwersji (odwrócenia). Inwersja polega na zamianie kolejności w zdaniu podmiotu i czasownika posiłkowego ‚to be’. Dla przykładu:

  • I am driving a bus -> Am I driving a bus? [Czy prowadzę autobus?]
  • Mike is gathering mushrooms –Is Mike gathering mushrooms? [Czy Mike zbiera grzyby?]
  • They’re playing the piano –Are they playing the piano? [Czy oni grają na fortepianie?]

Uwaga: O ile w zdaniach twierdzących bardzo często stosowana jest forma skrócona czasownika ‚to be'(I’m, He’s, etc.) w pytaniach, ze względu na odwrotną kolejność słów, nie jest to już możliwe.

Tworzenie pytań w czasie Present Continuous podsumowuje poniższa tabela:

Present Continuous – pytania
Am
Are
Is
Is
Is

Are
Are
Are

I
you
he
she
it

we
you
they

watching
watching
watching
watching
watching

watching
watching
watching

a movie?
a movie?
a movie?
a movie?
a movie?

a movie?
a movie?
a movie?

Przeczenia

Podmiot zdania + am/is/are + czasownik + -ing

Przeczenia w czasie Present Continuous tworzymy poprzez dodanie do zdania twierdzącego słowa ‚not'(sygnalizującego negację) zaraz po czasowniku posiłkowym ‚to be’. Dla przykładu:

  • I am riding a bike -> I am not riding a bike. [Nie jeżdżę na rowerze]
  • John is cleaning the pool –John is not cleaning the pool. [John nie czyści basenu]
  • We’re sunbathing –We’re not sunbathing. [Nie opalamy się]

Tworzenie pytań w czasie Present Continuous podsumowuje poniższa tabela:

Present Continuous – przeczenia
I
You
He
She
It

We
You
They

am
are
is
is
Is

are
are
are

not
not
not
not
not

not
not
not

watching
watching
watching
watching
watching

watching
watching
watching

a movie.
a movie.
a movie.
a movie.
a movie.

a movie.
a movie.
a movie.

 

źródło: http://www.t4tw.info/

Reklamy