Nauczyciel stażysta

Nauczyciele nigdy nie przestają się uczyć…

Screen Shot 2013-07-22 at 9.11.04 AM

Chciałabym Was zapoznać z garścią informacji dotyczących nauczyciela stażysty. Jak zwykle oprę się na bardzo ciekawym artykule.

Koniec maja to czas zamknięcia stażu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego, który trwa 9 miesięcy. Nauczyciel stażysta składa sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego i przygotowuje się do rozmowy kwalifikacyjnej, w trakcie której przedstawi swoje sprawozdanie i odpowie na pytania członków komisji powołanej przez dyrektora szkoły.

Dokonując autoewaluacji własnych działań, nauczyciel sprawdza, czy wywiązał się w pełni z zadań wynikających z zapisów Rozporządzenia MEN z dnia 1.03.2013r.w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, poz. 393.

Stażystę interesuje § 6 , który stanowi, co następuje:
,,1. Nauczyciel stażysta ubiegający się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:
1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisy związane z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy;
2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;
3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
4) uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2. Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
1) znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
3) znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów;
4) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.”

Rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzana jest przez komisję kwalifikacyjną z nauczycielem stażystą ubiegającym się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego w zakresie wymagań określonych w § 6 ust. 2 przywołanego wyżej rozporządzenia. Warto też pamiętać, aby odpowiedzi były rzeczowe, konkretne i na temat. Nie powinny zawierać nadmiernego teoretyzowania, a raczej pokazywać umiejętności i doświadczenie nabyte w czasie stażu. Może się zdarzyć, że nauczyciel nie zrozumie pytania albo nie będzie znał na nie odpowiedzi. Wtedy można poprosić członka komisji o powtórzenie pytania i raczej podjąć próbę odpowiedzi niż z niej zrezygnować. Zawsze jest nadzieja, że może pojawi się pytanie dodatkowe, sugestia, która ułatwi, umożliwi udzielenie prawidłowej informacji.

Jakich pytań może się nauczyciel stażysta spodziewać?

Muszą się one mieścić w zakresie spełniania wymagań rozporządzenia:
1. znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, to m.in.:
•dokumenty regulujące pracę szkoły,
•przepisy regulujące organizowanie wycieczek, wyjść szkolnych,
•kompetencje dyrektora szkoły, rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, rady rodziców,
•dokumentowanie pracy rady pedagogicznej i dokumenty przez nią przygotowane,
•kompetencje organu prowadzącego i nadzoru pedagogicznego,
•prawa i obowiązki nauczyciela, dokumenty, w jakich można znaleźć ich zakres,
•dokumenty prawa wewnątrzszkolnego: statut, program wychowawczy, program profilaktyki,
•podstawy oceniania wewnątrzszkolnego,
•zawartość statutu szkoły,
•wypadek w szkole, na wycieczce – procedury postępowania,
•wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli,
•podstawa programowa, program, podręcznik, planowanie dydaktyczne,
•ścieżka awansu zawodowego w Polsce, powołanie komisji kwalifikacyjnej, co zmienia uzyskanie przez nauczyciela stopnia nauczyciela kontraktowego,
•termin zakończenia roku szkolnego, organizacja roku szkolnego,
•podstawa nawiązania stosunku pracy z nauczycielem stażystą i kontraktowym.
2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż, to m.in.:
•praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych /zdolnym, z trudnościami edukacyjnymi/,
•kryteria oceniania przedmiotowego,
•motywowanie uczniów,
•sposoby monitorowania osiągnięć każdego ucznia,
•kształtowanie u uczniów umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, uczenia się nawzajem, kompetencji kluczowych,
•wykorzystanie zapisów koncepcji pracy szkoły, planu pracy do realizacji w okresie stażu.
3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów, to m.in.:
•sposoby diagnozowania problemów uczniów,
•techniki rozpoznawania środowiska społecznego uczniów, ich postaw i systemu wartości,
•sposoby rozwiązywania konfliktów w zespole klasowym,
•sposoby zbierania informacji o uczniu,
•udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć, to m.in.:
•wprowadzanie zmian po analizie prowadzonych i obserwowanych zajęć,
•cele, metody, formy pracy na lekcji,
•indywidualizacja,
•informacja zwrotna,
•aktywizowanie uczniów,
•nauczanie międzyprzedmiotowe,
•struktura lekcji,
•elementy konspektu lekcji.

Nauczyciel, który rzetelnie wypełnił zadania swojego planu oraz przygotował się do rozmowy kwalifikacyjnej, może być spokojny o jej pozytywny wynik.

Zatem powodzenia!

Anna Borowa

źródło: http://edurada.pl/

Pani Anna Borowa napisała jeszcze równie interesujący artykuł dotyczący OCENIANIA PRACY ZAWODOWEJ NAUCZYCIELA, do poczytania TUTAJ

33ce77d

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

KARTA NAUCZYCIELA, którą warto znać! TUTAJ

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s